Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
05:23
Joanna Karpowicz, Long road home (2016)
05:21
7717 b6f7 500
05:14
05:14
05:12
05:12
3226 0aaf
06:35
0109 86fd 500
Reposted frompiro piro viawredna wredna
06:34
05:00
14:24
2650 5d5a 500
Reposted fromsoftboi softboi vianaturalginger naturalginger
14:23
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianaturalginger naturalginger
14:20
14:20
14:20
2563 a291 500
Reposted fromanime anime
14:20
Zdrada nie zaczyna się w momencie, kiedy ściągasz z kogoś majtki. Zaczyna się wcześniej. Od dojebek. Od przemocy psychicznej. Od olewania tej drugiej osoby. Od pogardy.  Od myśli: „co ta kretynka znowu wymyśliła”, po: „jak mogłam się związać z takim debilem”.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
14:19
8930 b57f 500
Hans Rudolf Giger (1940 - 2014) Erotomechanics IX (1979)
14:18
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viainto-black into-black
14:18
6754 f13d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainto-black into-black
14:17
0800 f646 500
Reposted fromniente niente viadancingwithaghost dancingwithaghost
14:17
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl