Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:59
17:59
4655 700c
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
17:59
17:58
17:58
7932 29ec 500
17:57
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapanmrok panmrok
23:45
5325 4b36
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:44
Reposted fromdogs dogs viaunni unni
23:41
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:40
23:23
3423 3587
23:18
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:49
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaunni unni
22:06
22:04
21:56
21:56
9174 133f 500
21:52
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMezame Mezame
21:43
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaMezame Mezame
22:22
2063 031a 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl