Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:10
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— Żulczyk, jak zawsze w punkt.
18:04
Przytula się do niego mocno, bardzo mocno. Jakby chciała, aby ich żyły zawiązały się na supeł.
                                                                                                   
Jakub Żulczyk
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viablackcat blackcat
18:03
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viaspontaneous spontaneous
18:02
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
18:02
8150 de30 500
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
18:01
17:42
17:41
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
23:51
8139 8aea
Reposted fromzciach zciach viainto-black into-black
23:50
8505 53b1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:38
8457 60f7 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatatuaze tatuaze
01:10
9075 95f1
Reposted fromxpetqa xpetqa viainto-black into-black
01:09
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm vianaturalginger naturalginger
01:08
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby vianaturalginger naturalginger
23:13
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viawredna wredna
23:12
8290 d176 500
Lolita by Bartosz Kosowski
Reposted fromuhuh uhuh viawredna wredna
03:00
03:00
03:00
03:00
  for bad days and good days forever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl